wash

wash
[wosh] v.,n. -v 1. laj; wash one's hands of sth fig. laj duart nga diçka; wash one's dirty linen in public nxjerr të palarat në shesh. 2. lahem, bëj banjë; he washed before going out ai u la para se të dilte. 3. laj rroba; she washes for a living ajo e nxjerr jetesën me larje rrobash. 4. lahet; that cloth washes well kjo copë lahet mirë. 5. merr me vete (uji). 6. përplaset, rreh bregun (dallga). 7. lag; flowers washed with dew lule të lagura nga vesa. 8. lyej (muret). 9. vesh (me argjend). 10. shpëlaj (rërën për ar). 11. Br. fig. ha, kapërdij; that just won't wash! kjo nuk hahet! that excuse won't wash with her gj.fol. ky justifikim nuk shkon/nuk pi ujëte ajo.
-n 1. larje; e larë; give sth a wash laj diçka, i jap një të larë diçkaje; the colours ran in the wash ngjyrat ikën nga e lara. 2. rroba të lara; rroba për t'u larë; in the wash te të palarat; fig. lt will all come out in the wash a) do ta marrim vesh si është puna; b) gjithçka do të rregullohet. 3. llum, fundërri. 4. llapashitje; pllaquritje (e dallgëve). 5. cekëtinë. 6. lëng; a mouth wash lëng për shpëlarjen e gojës. 7. ujë i pisët, këllirë. 8. shtresë, dorë (boje); sherbet (gëlqereje). 9. dhera (pas shpëlarjes së mineralit). 10. rrufull, shtjellë uji (prapa anijes). 11. knd. strofull ariu.
wash away [wosh ë'wei] a) del me të larë; b) heq me të larë (njollën etj); c) fig. laj (mëkatet); d) merr me vete; shpëlan (uji)
wash down [wosh daun] a) laj; b) shtyj/gëlltis me ujë (ilaçet); c) merr me vete (uji)
washdown [woshdaun] n. larje, e larë
wash in [wosh in] hedh, nxjerr (dallga në breg)
wash off [wosh of] a) del me të larë; b) heq me të larë
wash out [wosh aut] a) del me të larë; b) ikën nga të larët (ngjyra); c) amer. rrëzohem (në provim); d) heq metë larë; e) laj; f) fig. prish (planet etj); anuloj: the match was washed out ndeshja u anulua/u ndërpre (nga shiu).
be/feel/look washed out jam/ndihem/dukem i këputur
wash-out [woshaut] n 1. dështim, fiasko. 2. (person) hiç, zero
wash through [wosh thru:] laj shpejt-e-shpejt
wash up [wosh ap] a) Br. laj enët; b) amer. lahem; c) fig. merr fund (martesa etj); be / feel/look washed up jam/ndihem/dukem i keputur/i mbaruar
washable ['woshëbël] adj 1. që mund të lahet, që pranon larje (material). 2. që del me të larë (njollë, bojë)
wash-and-wear ['woshënweë:] adj. laj-e-vish, që s'ka nevojë për hekur
washbasin ['woshbeisën] n. lavaman
washboard ['woshbo:d] n 1. dërrasë për larje rrobash. 2. rrugë me hulli kryq-e-tërthor
washbowl ['woshboul] n. legen
washcloth ['woshkloth] n. shtupë (për t'u larë, për të larë enët)
washday ['woshdei] n. ditë e larjes së rrobave
washed-out ['woshtaut] adj 1. i zbërdhulët. 2. gj.fol. i rraskapitur, i këputur, i mbaruar
washed-up ['woshtap] adj. gj.fol 1. i dështuar; i pazoti. 2. i këputur, i rraskapitur
washer ['vvoshë:(r)] n 1. makinë larëse. 2. mek. rondele; guarnicion
washerwoman ['woshë:wumën] n. rrobalarëse
wash house [wosh haus] n. pastërti, lavanderi
washing ['woshing] n 1. larje; do the washing laj rrobat. 2. rroba për t'u larë; put your shirt in trie-washing hidhe këmishën te të palarat. 3. material i nxjerrë nga shpëlarja (e mineralit)
washing day ['woshing dei] n. ditë e larjes së rrobaye
washing line ['woshing lain] n. litar/kordon për varje rrobash
washing machine ['woshing më'shi:n] n. makinë larëse
washing powder ['woshing 'paudë:(r)] n. Br. pluhur larës
washing soda ['woshing 'sëudë] n. sodë rrobash
washing-up ['woshingap] n. Br 1. larje enësh; do the washing-up laj enët. 2. enë të palara
washing-up liquid ['woshing ap 'likuid] n. sapun i lëngët, lëng për larje enësh
washrag ['woshræg] shtupë/leckë enësh
washroom ['woshru:m] n 1. WC, banjë (publike). 2. ind. repart i larjes
wash sale [wosh seil] n.,amer. shitblerje e të njëjtave aksione, aktivitet fiktiv
washstand [woshstænd] n 1. lavaman. 2. muslluk
washtub ['woshtab] n 1. vaskë banje. 2. govatë
washwoman ['woshwumën] n. rrobalarëse
washy ['woshi:] adj 1. i ujshëm, i hollë, si lëng gështenjash (kafe etj). 2. e zbardhylët (ngjyrë). 3. fig. e shpëlarë (poezi)
* * *
laj; larje

English-Albanian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Wash — Wash, n. 1. The act of washing; an ablution; a cleansing, wetting, or dashing with water; hence, a quantity, as of clothes, washed at once. [1913 Webster] 2. A piece of ground washed by the action of a sea or river, or sometimes covered and… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Wash — (w[o^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Washed}; p. pr. & vb. n. {Washing}.] [OE. waschen, AS. wascan; akin to D. wasschen, G. waschen, OHG. wascan, Icel. & Sw. vaska, Dan. vaske, and perhaps to E. water. [root]150.] 1. To cleanse by ablution, or dipping …   The Collaborative International Dictionary of English

 • wash — [wôsh, wäsh] vt. [ME wasshen < OE wæscan, akin to Ger waschen: for prob. IE base see WATER] 1. to clean by means of water or other liquid, as by dipping, tumbling, or scrubbing, often with soap, a detergent, etc. 2. to make clean in a… …   English World dictionary

 • Wash — may refer to: * Wash (creek), a usually dry creek bed or gulch that temporarily fills with water after a heavy rain * WASH, a Clear Channel Communications radio station * Wash (distilling), the liquid produced by the fermentation step in the… …   Wikipedia

 • wash — ► VERB 1) clean with water and, typically, soap or detergent. 2) (of flowing water) carry or move in a particular direction. 3) be carried by flowing water. 4) (wash over) occur all around without greatly affecting. 5) literary wet or moisten. 6) …   English terms dictionary

 • Wash — bezeichnet: The Wash, Ästuar an der Ostküste Englands The Wash (1985), japanischer Film von Philip Kan Gotanda aus dem Jahr 1985 The Wash (2001), US amerikanischer Hip Hop Film von DJ Pooh aus dem Jahr 2001 Wash ist der Familienname folgender… …   Deutsch Wikipedia

 • Wash — Wash, v. i. 1. To perform the act of ablution. [1913 Webster] Wash in Jordan seven times. 2 Kings v. 10. [1913 Webster] 2. To clean anything by rubbing or dipping it in water; to perform the business of cleansing clothes, ore, etc., in water. She …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Wash — «Wash» Canción de Pearl Jam Sencillo Alive Publicación 1991 Grabación …   Wikipedia Español

 • wash — [n1] laundry, bath ablution, bathe, cleaning, cleansing, dirty clothes, laundering, rinse, scrub, shampoo, shower, washing; concepts 451,514 wash [n2] wave; water movement ebb and flow, eddy, flow, gush, heave, lapping, murmur, roll, rush, spurt …   New thesaurus

 • Wash — Wash, a. 1. Washy; weak. [Obs.] [1913 Webster] Their bodies of so weak and wash a temper. Beau. & Fl. [1913 Webster] 2. Capable of being washed without injury; washable; as, wash goods. [Colloq.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • wash up — in BrE means ‘to wash crockery and cutlery after use’, whereas in AmE it means ‘to wash one s hands and face’ …   Modern English usage

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”